Silla aplica clàusules socials i mediambientals en la selecció d’empreses per al servei de jardineria

660

L’Ajuntament de Silla ha publicat el plec de condicions per a les empreses que vulguen optar al servei de conservació, neteja i manteniment de les zones enjardinades del municipi. En aquests documents, el Consistori ha introduït una sèrie de clàusules socials i tècniques que resultaran decisives a l’hora de realitzar la selecció final, com ara comptar amb un pla d’igualtat entre homes i dones, un mínim de persones en plantilla amb minusvalidesa o complir amb els requisits d’estalvi d’aigua marcats per la corporació municipal.

En el plec de clàusules administratives que han de seguir les empreses l’Ajuntament també ha posat l’accent en què els salaris s’ajusten al conveni estatal de la jardineria. En l’apartat tècnic, el Consistori té especialment en compte qüestions com ara l’estalvi d’aigua en el rec i la lluita biològica contra les plagues. Les empreses tenen fins al proper 6 d’abril per presentar les seues propostes.

Igualtat efectiva d’homes i homes

L’empresa aspirant haurà de presentar una declaració responsable relativa al compliment de comptar amb un pla d’igualtat, així com “adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones; promoure condicions de treball que eviten l’assetjament sexual i l’assetjament per raons de sexe”, segons queda especificat a les bases.

A més a més, les entitats aspirants hauran d’acreditar en la seua proposició que compten en la seua plantilla amb un nombre de persones amb discapacitat superior al 2 %. Aquest últim criteri és decisiu en cas d’empat entre dos empreses en la puntuació final.

El consum d’aigua, en el punt de mira

El consum d’aigua en el rec corre a càrrec de l’Ajuntament de Silla. El Consistori especifica que l’aigua consumida serà la “estrictament necessària i tenint cura que no es produïsquen pèrdues per boques de rec mal tancades o qualsevol altre motiu”.

Per garantir un control de la quantitat d’aigua emprada, durant el primer mes del contracte, l’Ajuntament establirà els consums per a cada període de l’any. Així, si els consums superen en un 10 % les quantitats fixades, l’empresa haurà de justificar-los, sinó, l’import es descomptarà en la factura del mes següent.

Prioritat a la lluita biològica

D’altra banda, l’Ajuntament de Silla estableix que en tots els casos s’aplicarà la lluita integral per tal de controlar les plagues i es prioritzarà quan siga possible la lluita biològica. “Es tracta d’utilitzar organismes que actuen sobre la plaga i permeten reduir els nivells poblacionals. S’han d’utilitzar preferentment productes ecològics o amb menor impacte potencial sobre la salut de les persones”, dicta el document.

En les zones verdes, per exemple, no es podrà utilitzar el glifosat, després que en 2015, el Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer, depenent de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’haja inclòs en la llista de productes “probablement cancerigen per als éssers humans”.

Segons el plec de condicions tècniques, la utilització de productes fitosanitaris químics es farà mitjançant endoteràpia i quan s’hagen de fer tractaments amb equip de fumigació, es realitzaran quan “no existisca cap altre mètode eficaç per combatre una plaga o malaltia, o quan els que s’hagen utilitzat no hagen donat el resultat esperat”.

Pla de Control Ambiental

L’empresa adjudicatària també haurà de redactar un Pla de Control i una Memòria Ambiental i adoptar mesures preventives, com ara, evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu, l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats senyalitzats i en bon estat o l’aplicació d’un pla de gestió de residus (olis, pneumàtics, etcètera) sostenible.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.